Конкурс

8 січ. 2013
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                  Директор КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ»

                                                                  __________________ Л.В. ВОЛКОВА

 

 

 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

відкритого обласного конкурсу «Мирний Космос»,

на 2013 рік

 

І. МЕТА КОНКУРСУ

Конкурс проводиться з метою:

·     виявлення i підтримки обдарованої молоді;

·     популяризації  та  подальшого  розвитку  пізнавальної  активності  та     фантазії учнів;

·     поглиблення науково-технічної творчості учнів;

·     розвитку у юнакiв i дiвчат творчих здiбностей, iнтересу до авiацiї та космонавтики, науки i технiки, екологiї, дослiдницької дiяльностi.

·     залучення школярiв i молодi до вирiшення завдань, якi мають практичне значення для розвитку науки i технiки, популяризацiї в Українi наукових i технiчних досягнень в освоєнні космосу.

 

ІІ. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

·        Організація та проведення конкурсу покладається на Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді»;

·        Безпосереднє проведення конкурсу здійснює журі згідно Положення;

·        Конкурс проводиться в січні-лютому на базі КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр науково – технічної  творчості  та  інформаційних  технологій   учнівської молоді» за адресою:

                      м. Дніпропетровськ, вул. Ульянова, 4, тел. 370-19-30; 372-36-81;745-20-75

§  Дата проведення конкурсу визначається окремим наказом.

 

ІІІ. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

·         Витрати, пов’язані з організацією та проведенням конкурсу, несе      Дніпропетровський обласний центр науково – технічної творчості та  інформаційних  технологій   учнівської молоді;

·         Витрати на проїзд, житло та харчування покладаються на відряджуючі  заклади освіти.

 

ІV. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

·          В конкурсі беруть участь команди ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів освіти;

·          Очолює  команду  і  несе  відповідальність  за  життя та здоров’я її членів керівник команди;

·          Склад команди: керівник команди, учасники конкурсу (відповідно розділам конкурсу);

·          Вік учасників конкурсу не старше 18 років на рік проведення конкурсу;

·          Представник команди повинен мати при собі такі документи:

– офіційний виклик Дніпропетровського ОЦНТТ та ІТУМ;

– заявку на участь в обласному конкурсі «Космос» (додаток 1);

– копію свідоцтва про народження або паспорта кожного учасника;

– копію ідентифікаційного кода кожного учасника;

– медичну довідку кожного учасника.

 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Конкурс проводиться у січні - лютому  місяці.

2. До 10 січня необхідно представити роботу в оргкомітет конкурсу за адресою:

м. Дніпропетровськ, вул. Ульянова, 4,  кімн. 303, 372-36-81.

3. До 10 січня необхідно представити попередню заявку на участь у конкурсі.

4. За результатами попередньої перевірки (експертизи) робіт учасникам будуть направлені виклики оргкомітету для участі у фіналі обласного конкурсу «Мирний космос».

5. Колективні роботи  до захисту не допускаються.

 

VІ. ОСНОВНI НАПРЯМКИ КОНКУРСУ ТА ЗМIСТ КОНКУРСНИХ РОБIТ

Конкурс проводиться з восьми  напрямків, в кожному з яких декiлька секцiй.

1. РАКЕТНО-КОСМIЧНА ТЕХНIКА
Розглядаються моделi, макети, теоретичнi проекти ракетної та космiчної технiки.
Секцiї:

1.1        Ракетна та космiчна технiка минулого та сучасного.

Дiючi або iмiтуючі дiї моделi та макети iсторичної та сучасної ракетно - космiчної технiки, мiжпланетних автоматичних станцiй, супутникiв, рiзних космiчних апаратiв.

1.2  Космiчна технiка майбутнього (моделі-фантазії).

Моделi та макети космiчних кораблiв, орбiтальних та мiжпланетних станцiй, рiзних машин та апаратiв, якi призначенi для космiчних дослiджень в майбутньому.

1.3                    Проект космiчного експерименту.

Проектнi, розрахунковi та теоретичнi роботи, виконанi на пiдставi проведеного експерименту, а також вироби та пропозицiї, якi можуть бути реалiзованi в ракетно-космiчнiй галузi в найближчi роки.

1.4.  Планетоходи.
а)моделi iснуючих планетоходiв, а також проекти моделей, якi розробляються в даний час для проведення дослiджень Мiсяця та планет Сонячної системи.
б)моделi планетоходiв, якi створенi на пiдставi самостiйно розроблених проектiв.

1.5.  Експериментальний ракетомоделiзм.

Оригiнальнi моделi ракет, системи, допомiжнi засоби та пристрої для їх запуску, стабiлiзацiї польоту i посадки, а також прилади, стенди, обладнання для зняття статичних, динамiчних та аеродинамiчних характеристик моделi, як при наземних випробуваннях, так i пiд час польоту.

 

 

 

 

 

2. КОСМIЧНА БIОЛОГIЯ ТА МЕДИЦИНА

Розглядаються теоретичнi проекти, прилади, тренажери, макети та дiючi установки.
Секцiї:

2.1                               Медичний вiдбiр, фiзична та психологiчна пiдготовка космонавтiв до польоту.  

2.2                                Адаптацiя людини до умов космiчного польоту, дослiдження проблеми стосункiв мiж членами екiпажу.

2.3                                 Методи медичного контролю за станом здоров`я космонавтiв та засоби забезпечення їх працездатностi в польотi (тренажери та iнше).

2.4                                Надання медичної допомоги космонавтам в польотi.

2.5                                Засоби i методи профiлактики несприятливого впливу на органiзм людини деяких факторiв космiчного польоту (радiацiя, невагомiсть та iнше).

2.6                                Адаптацiя космонавтiв до земних умов пiсля повернення з космосу.

2.7                                Забезпечення космонавтiв на борту корабля повiтрям, питною водою, теплом та пристроями для сну i вiдпочинку.

2.8                                Санiтарно-гiгiєнiчнi засоби забезпечення космiчного польоту.

2.9                                Їжа космонавтiв та проблеми їх рацiонального харчування.

2.10                  Бiологiчнi та медичнi дослiдження у космосi.

2.11                  Космiчнi оранжереї, плантацiї, зоокуточки.

2.12                  Системи життєзабезпечення екiпажiв космiчних експедицiй пiд час їх висадки i перебування на iнших планетах.

2.13                  Пристрої та спецзасобї для виживання екiпажiв космiчних кораблiв пiсля їх приземлення (приводнення) в екстремальних умовах.

2.14                  Використання досягнень космiчної бiологiї та медицини на Землi.

2.15                  Проблема iснування життя за межами Землi.

2.16                  Форми життя і біологічні цивілізації.

2.17                  Вивчення впливу космічних явищ та об’єктів на життя людини.

3. КОСМІЧНА ФІЗИКА ТА АСТРОНОМIЯ
      Розглядаються теоретичнi розробки та результати практичних спостережень, макети, моделi, астрономiчнi прилади, наочнi приладдя, фотографiї, вiдео- та кiнозйомка.
                                           Можливi напрямки робiт:
      Сонце, планети, супутники планет, Мiсяць, комети, астероїди, метеори, метеорити, срiблястi хмари, зодiакальне свiтло, астроклiмат, зоряна астрономiя, спостереження туманностей, Галактики, астрофотографiя, астроприладобудування, астрономiчнi радiоспостереження, астрономiчнi прилади для спостереження з космосу.
                                                 Секцiї:

3.1                           Астрономiя та астрофiзика;

3.2                           Аматорська астрономiя.

3.3                           Всесвiт очима науки:

o    авторськi розробки моделi Всесвiту;

o    дослiдження та моделювання цiкавих об`єктiв та процесiв у Всесвiтi;

o    час i простiр, пошук методiв перемiщення у Всесвiтi.

4. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
Розглядаються теоретичнi проекти, макети та дiючi прилади.
Секцiї:

4.1            Засоби виявлення, реєстрацiї та лiквiдацiї "космiчного смiття".

4.2            Космiчнi засоби виявлення, реєстрацiї, лiквiдацiй наслiдкiв екологiчних катастроф на Землi.

4.3            Космiчнi засоби утилiзацiй наземних промислових вiдходiв та зброї масового знищення.

4.4            Прогнозування та запобiгання екологiчним катастрофам з використанням космiчної iнформацiї.

4.5            Винесення шкiдливих виробництв за межi Землi.

4.6           Екологiя ракетно-космiчної технiки (виробництво, випробування та експлуатацiя).

4.7           Засоби утилiзацiй вiдходiв на борту космiчного апарату.

4.8           Майбутнє людства.

4.9           Проблема тероризму.

4.10   Проблеми екологічного розвитку людства.

4.11   Проблеми вичерпання ресурсів життєдіяльності: енергії, корисних копалень, води, повітря і т.д.

4.12   Проблеми архітектурно – ландшафтної розбудови помешкання людства майбутнього.

4.13   Проблема комунікаційної розбудови людства.

5. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОСМІЧНИХ ПРОСТОРІВ, ЯВИЩ, СТРУКТУР
Розглядаються програми, що представленi на дискетах  або дисках з додатком опису програми, де вказанi:

  • тип програми (контролюючi та обчислювальнi, навчальнi, демонстрацiйнi та iгровi);
  • час дiї, мова програми;
  • необхiднi ресурси ПЕОМ;
  • тема, мета (для кого призначена програма);
  • листинг програми;
  • з яких частин складається (меню);
  • iнструкцiя користувачевi;
  • технiчнi засоби, якi автор використовує для досягнення мети;
  • список першоджерел.

                                                Секцiї:

5.1                         Контролюючi та обчислювальнi програми.                                                По вдосконаленню ракетно-космiчної та авiацiйної технiки i керування нею.

5.2  Навчальнi програми.
По астрономiї, космiчнiй механiцi, космiчнiй бiологiї i медицинi, проектуванню ракетно-космiчної та авiацiйної технiки, дослiджень у космосi.

5.3  Демонстрацiйнi та iгровi програми.
У виглядi астрономiчних довiдникiв, космiчних календарiв, баз даних, подорожей по зiрках та сузiр`ях, планетах Сонячної системи i таке iнше.

6. ЛЮДИНА. ДУХОВНІСТЬ. ВСЕСВIТ.                                             Розглядаються доповiдi, фотоматерiали, слайди, плакати.

Секцiї:

6.1    Палеокосмонавтика та космiчна археологiя:

o    давнi обсерваторiї, мегалiтичнi споруди та пошук слiдiв палеоконтактiв;

o    загадковi об`єкти та явища на Землi, виникнення чи iснування яких пов`язане з космосом;

o    космiчнi катастрофи та їх вплив на Землю;

o    космiчнi легенди та мiфи рiзних народiв свiту;

o    гiпотези про виникнення та будову Землi, планет Сонячної системи.

6.2    Цивiлiзацiї за межами Землi:

o    "за" i "проти" "лiтаючих тарiлок" та їх мешканцiв;

o    схеми поведiнки людини при зустрiчi з розумними iстотами з iнших планет;

o    способи, методи та засоби пошуку сигналiв iнших цивiлiзацiй;

o    можливi форми Розуму.

6.3    Космiчна фiлософiя:

o    український космiзм;

o    вивчення фiлософських уявлень людства про виникнення та еволюцiю Всесвiту;

o    гармонія земної та космічної природи;

o    дослiдження проблем єдностi Всесвiту та людини як його складової частини;

o    краса врятує світ.

6.4    Лицар духу:

o    авторськi розробки моделi Всесвiту;

o    дослiдження та моделювання цiкавих об`єктiв та процесiв у Всесвiтi;

o    вивчення впливу космiчних явищ та об`єктiв на життя людини;

o    час i простiр, пошук методiв перемiщення у Всесвiтi.

7. ІСТОРIЯ РОЗВИТКУ АВIАЦIЇ I КОСМОНАВТИКИ.
Розглядаються доповiдi, кiно-, фотоматерiали, макети, слайди.
Секцiї:

7.1                         Дослiдження iсторiї розвитку вiтчизняної та закордонної авiацiї i космонавтики, пошукова робота учнiв.

7.2                         Дослiдженя бiографiй вчених, конструкторiв, льотчикiв та космонавтiв, якi внесли значний вклад у вивчення та освоєння космосу, розвиток авiацiї i космонавтики.

7.3                         Шкiльна музейна практика, тематичнi роздiли музейної експозицiї, унiкальнi експонати та подiбне.

7.4                         Історія великих досягнень українців в Космосі, науці, філософії, мистецтві. Суперкнига.

7.5                         Стенди, навчальні посібники,  ігри, комп’ютерні презентації, які популяризують досягнення вітчизняної та зарубіжної космонавтики та авіації.

8. КОСМІЧНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаються доповiдi, кiно-, фотоматерiали, макети, слайди.

Секцiї:

8.1 Проблеми виходу людства в космос (пошук нових можливостей, шляхів, конструкцій).                                                                                                                  8.2 Проблеми забезпечення життєдіяльності людства в космосі.                          8.3 Наукові дослідження, що пов’язані з виходом і діяльністю людства в космосі.

VІІ. ВИМОГИ ДО РОБIТ

На конкурс приймаються iндивiдуальнi роботи у формi реферату,  проекту, макету,  в яких вiдображаються результати дослiджень чи мiркувань автора з обраної теми.

Роботи оформляються у виглядi реферату (обсягом не бiльше 20 друкованих сторiнок) з фотографiями, малюнками, описом тренажерів,  в якому слід розкрити  призначення, будову, принцип дiї моделi чи апарату, що проектується, обгрунтувати цiннiсть та доцiльнiсть запропонованого експерименту чи гiпотези.     
    При необхiдностi прикласти ескiзний проект з масштабними кресленнями, розрахунками i показчиками, як додатки.

Обов’язково вказати книги, журнали, газети або прикласти статтi, фотокартки, креслення та iншi джерела iнформацiї, якi використовувались учасником конкурсу.
Додати 2 - 3 фотокартки моделей в рiзних ракурсах розмiром 9х12 чи 13 х 18 см.
    Роботи, надiсланi на конкурс, повиннi вiдповiдати його тематицi та бути наслiдком самостiйної працi чи наукового дослiдження.

VІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Кожен учасник конкурсу повинен відповісти на п’ять теоретичних апитань зі своєї роботи, представленої на конкурс. Оцінки за відповіді будуть враховуватись при визначенні місць.

Роботи на конкурс представляються один раз. Роботи, що представлялись раніше,  журі оцінювати не буде. Кращі роботи відбираються для участі в інших Всеукраїнських конкурсах та виставках.

Роботи, що приймали участь у конкурсі, авторам не повертаються.

–       Місце учасника визначається по кількості набраних балів.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ

 

з/п

Номінації

Кількість балів

1

Відповідність тематиці розділу. Складність вирішуваної задачі. В технічних розділах-відповідність прототипу, масштаб (за кресленням), складність моделі або макету

20

2

Якість оформлення роботи, моделі або макету, наочно-ілюстративного матеріалу.

15

3

Зміст та загальний науковий рівень роботи, (бортжурналу - в розділах технічної творчості).

Використання літератури або інших джерел інформації.

10

4

Доповідь

10

5

Відповіді на питання, активність

5

 

Всього:

60

 

 

 

ХІ. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДДІВСТВА

o   Склад журі формується і затверджується обласним центром НТТ та ІТУМ.

o   До складу журі входять: голова журі, заступник, головний секретар, члени журі.

 

Х. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

–       учасники, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами КПНЗ

«ДОЦНТТ  та  ІТУМ»;

–       керівники, які підготували призерів конкурсу, нагороджуються грамотами ДОЦНТТ та ІТУМ.

 

 

 

 

Додаток 1

 

Заявка

на участь в обласному конкурсі «Мирний космос»

від                                                                                                                    

 

з/п

ПІБ

дата народження

Дом. адреса

телефон

Навч. заклад

клас

Позашкільний навчальний заклад

Назва гуртка

Розділ

Тема роботи

ПІБ керівника

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчального  закладу                                                                               

 

М.П.

 

 

 

Додаток 2

 

ПАСПОРТ ЕКСПОНАТУ

 

Назва експонату________________________________________________

Прізвище, ім’я автора___________________________________________

Назва навчального закладу_______________________________________

Домашня адреса                                                                                          

 

 

Керівник навчального закладу                                                                                          

 

М. П.